Przejdź do treści

Menu główne:

Galeria produktówWARUNKI GWARANCJI


1. Niniejsza Karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) i dotyczy jedynie sprzedaży produktów na rzecz Konsumentów.
2. Gwarancja obejmuje produkty zakupione i użytkowane na terenie Polski.
3. Karta Gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu:  paragonu, faktury VAT, faktura imienna.
4. Gwarant zapewnia dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, na które wydana jest niniejsza Gwarancja na zasadach i warunkach w niej określonych.
5. Termin gwarancji wynosi 12 m-cy od daty sprzedaży mebli, pod warunkiem ich właściwego zmontowania i ustawienia oraz przy zachowaniu prawidłowych zasad użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem.
6. Odpowiedzialność gwaranta dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej, które nie mogły zostać dostrzeżone przez Konsumenta przy odbiorze towaru (tzw. wad ukrytych).

7. Gwarancją nie są objęte:
a. w meblach sprzedawanych jako zmontowane: wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie,
b. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli oraz montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności,
c. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z zasadami użytkowania przechowywania i konserwacji mebli,
d. uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez, lub na zlecenie Kupującego,
e. nie zostaną uznane za wadę:
- zmiany zachodzące w meblach, będące efektem naturalnych procesów starzenia (zmiany barwy drewna lub połysku lakieru),
- dopuszczalne różnice w odcieniu naturalnych elementów drewna, gdy zróżnicowanie odcieni wynika ze struktury i kolorystyki drewna użytego do produkcji zależnej od warunków siedliskowych drzew,
- widoczne promienie rdzeniowe drewna, stanowiące jeden z elementów jego budowy anatomicznej,
- minimalne różnice w wygięciu drewnianych  elementów mebli oraz ułożenia słojów i barw drewna,
g. wady wynikające z niewłaściwego zmontowania i ustawienia produktów oraz z ich nieprawidłowego użytkowania lub niezgodnie z przeznaczeniem,
i. niezgodności wzoru oraz odcienia tkaniny w przypadku dokompletowań mebli tapicerowanych.
8. Karta kolorów i tkanin jest materiałem poglądowym i nie stanowi podstawy do reklamacji. Uzyskany odcień może się różnić w zależności od rodzaju drewna.
9. Reklamacje z tytułu wad objętych gwarancją Kupujący zgłasza w punkcie sprzedaży, w którym dokonał zakupu, niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż 7 dni.
a. niezgodność towaru z umową powinna być zgłoszona w ciągu 7 dni od momentu jej zauważenia do punktu zakupu  mebli.
10. Sprzedawca przekazuje zgłoszoną reklamację niezwłocznie w formie pisemnej, faxem lub e-mail do Gwaranta, o ile w ramach umowy z Gwarantem nie może ich załatwić we własnym zakresie.
11. Gwarant w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego zawiadomi kupującego, że złożona reklamacja jest lub nie jest zasadna lub zgłosi się do kupującego w celu oględzin i ewentualnego ustalenia sposobu i terminu załatwienia reklamacji.
12. Zasady załatwiania reklamacji:
a. sposób załatwienia reklamacji ustala Gwarant,
b. w przypadku, gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane poprzez naprawę mebla przywracającą wartość użytkową i estetyczną,
c. jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych, naprawę gwarancyjną wykonuje się u Kupującego - Kupujący winien umożliwić wykonanie naprawy,
d. Gwarant nie zobowiązuje się do dostarczania produktów zastępczych w trakcie naprawy gwarancyjnej,
e. w przypadku, gdy wada mebla jest nieusuwalna lub jej usunięcie spowodowałoby lub mogłoby spowodować obniżenie jakości mebla, załatwienie reklamacji może nastąpić – za zgodą Kupującego - przez obniżenie ceny mebla, którego reklamacja dotyczyła, jednakże w przypadku udzielenia upustu cenowego Kupujący traci wszelkie uprawnienia z gwarancji na mebel przeceniony,
f. w przypadku, gdy:
- wada mebla jest nieusuwalna, a Kupujący nie wyraża zgody na obniżenie ceny,
- reklamacja nie została załatwiona w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych lub uzgodnionym z Kupującym, załatwienie reklamacji może nastąpić poprzez wymianę wadliwego mebla na inny wolny od wad, przy czym reklamujący nie może żądać wymiany wadliwego mebla na nowy, jeżeli: dokonał przeróbki lub niewłaściwej naprawy we własnym zakresie, zdekompletował mebel, stosował nie zalecane środki do konserwacji mebli, uszkodził mebel na skutek niewłaściwego użytkowania, przechowywania, czy przemieszczania, lub w przypadku zakupu towaru przecenionego.
g. kupujący, którego reklamacja jest zasadna może domagać się,  aby sprzedawca usunął wady mebla lub dostarczył meble wolne od wad (art.577 & 1 KC)  na własny koszt do miejsca wskazanego na gwarancji lub do miejsca w którym nastąpiło wydanie mebla (art.580 & 1KC)
13. Jeżeli Kupujący uniemożliwi dokonanie naprawy uważa się, że zrezygnował z uprawnień wynikających z niniejszej Karty Gwarancyjnej.
14. Jeżeli po otrzymaniu towaru dostarczonego przez kuriera kupujący znajdzie w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest tylko na podstawie spisanego protokołu szkody.
15. Postanowienia niniejszej karty nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

C. DANE GWARANTA
F.P.U.H. STOLER MARCIN DYDO
UL. 3-GO MAJA 110
39-100 ROPCZYCE
TEL. 0172218870 FAX. 0172210789
E-MAIL: biuro@stoler.plD. PRODUKTY OBJĘTE GWARANCJĄ

Uwaga: produkty z ekspozycji objęte są niniejszą gwarancją, z wyłączeniem wad jawnych występujących podczas zakupu, opisanych poniżej.
Modele ekspozycyjne winny być oznaczone symbolem „E” (skrót wskazujący na zakup towaru z ekspozycji) w nazwie produktu”.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego